Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Trong Tháng 06, 07, 08 & 09 Năm 2014

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Trong Tháng 06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12 Năm 2014 & Tháng 01, 02 Năm 2015
1. GĐ Anh Nhật Thành (USA)                 $200
2. Huỳnh Thiện Tuấn (DK)                      $400 
3. Dũng Lê (USA)                                     $200      
4. Cô An (USA)                                          $40
5. Huỳnh Thiện Tuấn (DK).                     $100
6. Huỳnh Thiện Tuấn (DK)                      $200
7. Chị Kim Xuyến (USA)                          $100
8. SC Diệu Hiền (USA)                            $500
9. Anh Huỳnh Thiện Tuấn (DK)              $400
10. Anh Đồng An (USA)                           $10
11. Anh Đồng An                                       $10
12. Huỳnh Thiện Tuấn (Denmak)          $200
13. Cô Thuận (USA).                               $1000
14. Anh Nhật Thành (USA).                   $40
15. Phật tử Huệ Pháp (USA)                  $3,500
16. Anh Chinnarith-Von (CA)                 $1,000
17. Anh Tịnh Hỷ (USA)                            $100
18. Chị Hồng (USA)                                 $150
19. Chị Tường Vi (USA)                          $150
20. Cô Quãng An (USA)                          $100
21. Huỳnh Thiện Tuấn (DK)                   $100
22. Cô Từ Thiện (USA)                          $300
23. Đồng An (USA)                                $10
24. Tịnh Hoàng (USA)                            $50
25. Tịnh Thoại (USA)                              $50
26. SC. Linh Chơn (USA)                         $500
27. Cô Diệu Của (USA)                          $100
28. Anh Huy-Liên (USA)                           $100
29. Diệu Nhàn (USA)                              $100
30. Vicky Nguyen (USA).                        $100

Tác giả bài viết: Admin