Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Năm 2013 & 2014

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Năm 2013 & 2014
1. Huỳnh Thiện Tuấn (Denmak)          $1600
2. Sư Giác Hạnh (USA)                         $1400
3. Dũng Lê (USA)                                   $ 100
4. An Trần (USA)                                     $ 40
5. Đan Yên (USA)                                   $ 10
6. Nguyễn Phạm Chí Bình (USA)        $ 2500
7. Anh Chơn Tịnh (USA)                       $500
8. Chị Lisa (USA)                                   $ 100
9. Anh Nhật Thành (USA)                     $ 100
10. Cô Quảng An (USA)                        $ 100
11. GĐ Dzũng Phạm (USA)                  $100
12. GĐ Hoàng Như Bảo (USA)            $100
13. Chi Phan Phuong Thuy (USA)       $100