Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ 2017

Danh Sách những Ân Nhân tài trợ năm 2017.
Anh Huỳnh Thiện Tuấn từ DK cúng dường năm 2017 như sau:
Ngày 1/4/2017: $100
Ngày 6/6/2017: $100
Ngày 20/6/2017: $200
Ngày 4/8/2017: $100
Ngày 30/8/2017: $200
Ngày 2/9/2017: $200
Ngày 5/10/2017: $200
Ngày 3/11/2017: $200
Ngày 16/11/2017: $200
 
Anh Huệ Pháp USA
2017: $2000

Tác giả bài viết: Admin