Ân Nhân ủng hộ cho Hội năm 2013

Danh sách các Ân Nhân đã đóng góp cho Hội Từ Thiện.
1.     ĐĐ. Giác Hạnh (USA)                  $150 
2.     Bác Trịnh Kim Thanh (Canada)         $100 
3.     SC Thuần Tín (USA)                    $90 
4.     Trịnh Phú (USA)                       $20 
5.     Nguyễn Văn Dũng (Vietnam)             $50 
6.     GĐ Nguyễn Thị Thu Thủy (USA)          $50 
7.     Bùi Liêm-Tịnh Hỷ (USA)                $50 
8.     Trần Minh Châu (USA)                  $50 
9.     Lê Cảnh (USA)                         $50 
10.    Đặng Sinh-Quảng Hướng (USA)          $200 
11.    Bill Hoàng (Minh) (USA)               $35     

1/17/13
12.   Đại gia đình Hồ Tấn Tế (USA)         $300 
13.   Trần Thị Kim Liên(USA)                $50 
14.   Chị Lan (USA)                         $50 
15.   Cara Yi Ho (USA)                      $100 

Tác giả bài viết: Admin